งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขยายเวลาการอนุโลมการส่งผลสอบภาษาต่างประเทศ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโครคติดชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) (นศ.ปโท61 -ป.เอก62)

- ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (Flowchart)

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 40/2563 เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่3)

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 36/2562 เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 2)

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24/2560 เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)

- ไม่มีเอกสารประกอบ -