งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยทะเบียนและประมวลผล


หน่วยทะเบียนและประมวลผล


  หน้าที่    เป็นหน่วยประสานงานหลักกับสำนักทะเบียนและประมวลผล  โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนกระบวนวิชา   คณะมนุษยศาสตร์  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา     

- ไม่มีเอกสารประกอบ -