งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561