ข่าวกิจกรรมทั้งหมดอาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตสบาย กาย Happy ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์  ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสตูดิโอชั้น 6 และผ่านแอพพลิเคชัน Zoom โดยมีคุณชนิตร์นัยน์ แดงเรือน นักจิตวิทยา ประจำบ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ

[post:2021-12-22 14:09:36]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนาตนเองและองค์กรด้วยระบบไคเซ็น" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211, HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น Zoom

[post:2020-05-27 09:24:08]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารทั่วไป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งซ่อม (e-Service) ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ (e-Humanities) โดยมีอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดอบรม และนายธนพัฒน์ ทาบุญดี เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB 7302 

[post:2020-01-15 14:06:52]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการอบรมอาจารย์ใหม่และส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ คุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-08-02 13:41:59]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมี นายประพัฒน์ พิละกันทา รักษาการแทนเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจากคุณอรอนงค์ ศรีชัยรัตนกูล สังกัดกองบริหารงานบุคคล และคุณกนิษฐา ไทยกล้า สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม HB 7801

[post:2019-05-10 11:03:08]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมี นายประพัฒน์ พิละกันทา รักษาการแทนเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายดังนี้
1. อาจารย์ ดร.สุมินตรา มาคล้าย 
2. อาจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร 
3. อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ เตชะเจริญรุ่งเรือง 
4. อาจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว  

ในวันที่ 22, 24 และ 26 เมษายน 2562 ณ ห้อง HB 7801 และ HB 7802 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-04-25 15:08:22]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบุคลากรสายปฎิบัติการ หัวข้อ "การเขียนรายงานการประชุม" 
โดยมี นายประพัฒน์ พิละกันทา รักษาการแทนเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ภัทรานุประวัติ และอาจารย์ ดร.จักรภพ เอี่ยมดะนุช อาจารย์จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม HB 7801 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-03-27 14:47:18]

อ่านเพิ่มเติม »


หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบดิจิตอล  สำหรับอาจารย์ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการภาษา HB 7407/2

[post:2019-03-04 11:29:57]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม Humanities Happy Workplace @CMU Fair ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้/องค์กรแห่งความสุข ซึ่งกิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย
    1. กิจกรรมการบรรยาย
        - หัวข้อ "เทคนิคการลงทุนเปลี่ยนชีวิต และการบริหารการเงินส่วนบุคคล" โดย อาจารย์ สุภาพงษ์ นิลเกษ 
          CEO Awesome Business Learning 
        - หัวข้อ "ท่าทางในการทำงานที่ถูกวิธี" โดย คุณสุภางค์ เมืองแก้ว งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    2. กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล  อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    3. กิจกรรมการออกบูธ และการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาหารเพื่อสุขภาพ
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

[post:2019-02-27 15:02:51]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบุคลากรสายปฎิบัติการ โดยมี อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ภัทรานุประวัติ และอาจารย์ ดร.จักรภพ เอี่ยมดะนุช อาจารย์จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเรียน HB 7402 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-02-14 14:02:15]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  HB 7302

[post:2018-08-02 16:30:41]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย (รอบที่ 2) โดยมี คุณนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์  เป็นประธานในการเปิดอบรม  และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทริยา สาเอี่ยม อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม HB 7801 

[post:2018-08-02 16:19:58]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยมี คุณนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์  เป็นประธานในการเปิดอบรม  และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทริยา สาเอี่ยม อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม HB 7802 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2018-07-19 17:22:11]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ"มนุษยศาสตร์คู่คุณธรรม:บทบาทหน้าที่และคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงาน" จากคุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ที่ปรึกษาและปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านกิจการสำนักงานมหาวิทยาลัย หัวข้อ"การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" ของสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดย คุณฐิติภัสร์ สวัสดี หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ"ความสุขในการทำงาน" โดย อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อ"นโยบายการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่

[post:2018-07-02 17:13:27]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Happy Money (สุขภาพการเงินดี) ฉลาดออมฉลาดใช้ไว้ในวันข้างหน้าคราวจำเป็น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิดา อัศวพิศาลบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณ ศิริทัศน์ พินิจราชกิจ คุณ ณัท เจริญภักดี และทีมงานบริษัทมหาชนจำกัดหลักทรัพย์บัวหลวง สาขาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม HB 7802 ชั้น 8 อาคาร HB 7

[post:2018-06-14 16:46:15]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสารบรรณ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแนวปฏิบัติของระบบงานสารบรรณและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี คุณนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7302 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2018-02-26 09:45:57]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :