ข่าวกิจกรรมทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสรุปผลโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community - H4C) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พี่นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักแสดง นักกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือสังคม"
ทั้งจุดมุ่งหมาย ความตั้งใจ อุปสรรคปัญหาต่างๆ การข้าวข้ามขีดจำกัด รวมถึง เกร็ด-เทคนิคการทำงานเพื่อชุมชน ที่พี่นุ่นได้แชร์ให้กับพวกเราในวันนี้จะเป็นอีกแรงผลักสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาของเราเดินหน้าคิดค้น ต่อยอด การทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไป

[post:2022-09-19 14:26:25]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานคลินิกหลักสูตร ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณเป็นวิทยากรในการบรรยาย และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้อง HB7802 อาคาร HB7 

[post:2019-10-15 19:59:02]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส่งเกรดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล และคุณกันตพล ศรีธิยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7302 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 


[post:2018-11-07 15:20:44]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :