ข่าวกิจกรรมทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส โครงการกิจกรรมแนะนำเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต "Study in France with Campus France"

ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพลวัฒน์ คันทะพรม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ จากหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-01-27 14:59:10]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายเสวนา ในหัวข้อ "ยันต์พระสิหิงค์: รูปแบบและความเชื่อในล้านนา" จัดโดย โครงการพัฒนาอาคารเรือนเดิมฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระศุภชัย คีรีเขตสุวรรณ วัดสวนดอก เชียงใหม่ และ พระณัฐภัณฑ์ พรมใจ วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) สันกำแพง เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และ คุณชวนพิศ นภตาศัย นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ดำเนินรายการ

เมื่อวันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/3ouak

[post:2023-01-27 14:45:21]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ คณาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกด้านตรวจประเมิณสถาบันการศึกษา ซึ่งนำโดย นางสุภาวดี นวลมณี ประธานอนุกรรมการวิชาชีพ

เพื่อขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยา ตรวจเยี่ยมหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลินิก) และ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-01-23 13:31:10]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมโดยการเน้นการฝึกทักษะ "โครงการเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางจิตวิทยา"

เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางจิตวิทยา และเพื่อให้บุคลากรทางจิตวิทยาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนา ดูแลช่วยเหลือ/แนะแนวทางการปัญหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานกรรมการโครงการบ้านหลังที่สอง บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์
-------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/5xvke

[post:2022-12-14 11:14:44]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก พร้อมด้วยผู้บริหาร และ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี Korean Division, Chiang Mai University ให้การต้อนรับ ฯพณฯ มุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-Hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาส พบปะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาวิชาโท สาขาวิชาภาษาเกาหลี และเยี่ยมชมศูนย์เกาหลี

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์
-------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/mxANG

[post:2022-12-09 15:39:47]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักศึกษาหัวข้อ "ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย"

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยาการปรึกษาจากสถาบันวันที่ฉันตื่น และ อาจารย์ ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
---------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/zP7zX

[post:2022-12-09 15:28:43]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น" โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กิจกรรมสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาหารไทย เมนูผัดกะเพรา และแกงเขียวหวาน โดยอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์
กิจกรรมสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรขนมไทยลูกชุบ กลิ่นต่างๆ โดยอาจารย์ธีราพร นิลรัตน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ดร.อัษฏา เจียรพินิจนันท์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายเรื่องความสำคัญของกลิ่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ Home and Community
---------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/5ryoV

[post:2022-12-09 14:43:10]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก jpncmu ได้รับมอบหมายเป็นประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2565

ซึ่งมีกำหนดจัด
- พิธีมอบทุนการศึกษาโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) ครั้งที่ 14 นำโดย Mr. Noriaki YAMASHITA รองประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ (JCC) และประธานกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม ผู้รับผิดชอบส่วนการศึกษา
- งานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ หัวข้อ "การทำงานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น" ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ บุญชู ตันติรัตนสุนทร เป็นวิทยากรบรรยาย
- การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องHB5100 และ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์
--------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/jH32i

[post:2022-12-09 14:21:09]

อ่านเพิ่มเติม »


วันเสาร์ที่ 19 พฤษจิกายน 2565

[post:2022-12-09 13:56:23]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับสำนักพิมพ์ผีเสื้อ นำโดยนายมกุฏ อรฤดี บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาการแปล
2.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก เกี่ยวกับการบรรณาธิการและการแปล

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2022-12-08 15:28:18]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การตอนรับและกล่าวคำขอบคุณ ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171... นำโดย นายภิญโญ ธันวารชร ในโอกาสส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผ่านกองทุนศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจำนวนทั้งหมด 10 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
-------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/lgCQ8

[post:2022-12-08 15:24:52]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล และเลขานุการคณะฯ นายประพัฒน์ พิละกันทา เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2022-11-18 13:14:17]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Show & Shared Humanities CMU Kaizen 2021-2022 ภายใต้โครงการ การออกแบบระบบงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน (กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยระบบ Kaizen) ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านโปสเตอร์ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานด้วยแนวคิดแบบKaizen กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล


ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย ชั้น 8 อาคาร HB 7

[post:2022-11-10 15:15:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ประมวลภาพกิจกรรมพิธีทำบุญประเพณีเดือนยี่เป็ง สืบฮีตสานฮอย ผางประทีปตีนกา บูชาแม่กาเผือก ประจำปี 2565

[post:2022-11-08 15:46:32]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Breda University of Applied Science ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ERDINÇ ÇAKMAK, Ph.D., Master of Arts in Tourism Destination Management team) ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์จากภาควิชาการท่องเที่ยว เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

ในอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7

[post:2022-10-25 14:44:14]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ ภาควิชาจิตวิทยา เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

โดยมี อาจารย์ ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ดรณี จันทร์หล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นวิทยากรบรรยาย

[post:2022-09-19 14:29:12]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสรุปผลโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community - H4C) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พี่นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักแสดง นักกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือสังคม"
ทั้งจุดมุ่งหมาย ความตั้งใจ อุปสรรคปัญหาต่างๆ การข้าวข้ามขีดจำกัด รวมถึง เกร็ด-เทคนิคการทำงานเพื่อชุมชน ที่พี่นุ่นได้แชร์ให้กับพวกเราในวันนี้จะเป็นอีกแรงผลักสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาของเราเดินหน้าคิดค้น ต่อยอด การทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไป

[post:2022-09-19 14:26:25]

อ่านเพิ่มเติม »


ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Thinking History through Film" โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Aliosha Herrera Elias, a postdoctoral fellow affiliated with Chulalongkorn University (Faculty of Arts, Department of History) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ 

[post:2022-09-19 14:18:03]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท Oil and Gas ระดับโลกอย่าง ExxonMobil ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรรยายสุด exclusive "Career Talk 2022" ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่มีทักษะความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมจีน ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13:30 - 16:00 น. ณ ห้อง HB7804 อาคาร HB7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- ตำแหน่งงานที่ใช้ภาษาที่จีน
- tips & tricks ในการสมัครงาน
- โอกาสในการฝึกงาน internship
- ประสบการณ์ตรงจากการทำงาน
- โอกาสในการทำงานใน base ต่างประเทศ


[post:2022-09-19 14:10:05]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน เป็นวิทยากรบรรยาย

[post:2022-09-19 14:05:30]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการของภาควิชาการท่องเที่ยว เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และ อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ

[post:2022-09-19 13:56:23]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เล่นแร่แปลภาพ: สำรวจทรงจำและรสนิยมสยามผ่านภาพถ่ายยุคแรก" โดยได้รับเกียรติจาก คุณนักรบ มูลมานัส เป็นวิทยากรบรรยาย 


ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์

[post:2022-09-08 13:51:00]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Volker Grabowsky, Chairman of the Thai Studies at the Asia-Africa Institute จาก Universität Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในโอกาสพบปะและหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และศูนย์ล้านนาศึกษา ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2022-09-08 13:45:47]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดกิจกรรมการอบรมพิเศษในหัวข้อ "การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรีด้านภาษาจีน" ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสจราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2022-09-08 13:38:32]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในโอกาสมาเยือนคณะมนุษย์ มช. เพื่อการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารงาน ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (E-Humanities)” 

ณ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

[post:2022-08-29 09:35:24]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ในพิธีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2022-08-27 16:12:48]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม และ อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มช. และครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์  มช. 

ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Learning Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2022-08-26 16:08:55]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวาระครบรอบ 58 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และวาระครบรอบ 113 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ผู้ก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ และระลึกถึงคุณูปการ บุรพชนคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

[post:2022-08-24 16:25:19]

อ่านเพิ่มเติม »


ตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อ นายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุน ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมถ่ายรูปร่วมกับ นาย ฮิกุจิ เคอิจิ (Mr.HIGUCHI Keiichi) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

[post:2022-07-12 17:55:40]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ปี 2565
ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 ตึก HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2022-07-06 14:42:40]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 "ยกมือไหว้สาสิงหราชปูจาบารมีครู"

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ตึก HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2022-07-05 14:18:50]

อ่านเพิ่มเติม »


นาย ฮิกุจิ เคอิจิ (Mr.HIGUCHI Keiichi) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เดินทางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี ผู้บริหาร และ ตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น jpncmu เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ Japanese Studies Center, CMU - ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

[post:2022-07-05 13:53:48]

อ่านเพิ่มเติม »[post:2022-07-04 13:59:22]

อ่านเพิ่มเติม »


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณใต้อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

"ศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหน ก็ให้ประโยชน์ได้"
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

[post:2022-07-01 15:49:17]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ และ ภาควิชาการท่องเที่ยว ภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tourism Chiang Mai University ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Colorado State University ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อพบปะและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2022-07-01 15:40:03]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมจำนวน 107 คน จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสมาเยือนคณะมนุษย์ มช. เพื่อการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารงาน ในหัวข้อ "Good Governance เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล"

ณ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

[post:2022-07-01 15:04:19]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการทางจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “จิตบำบัด: แนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ” หลักสูตรที่ 2 : Schema therapy

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ และ อาจารย์อนรรฆ จันทร์รังษี ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม Wintree city resort เชียงใหม่

[post:2022-07-01 14:46:19]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ Home and Community ให้การต้อนรับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งนำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ในโอกาสปรึกษาหารือการจัดทำแบบครุภัณฑ์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอาหาร สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 25 พ.ค. 2565

[post:2022-07-01 13:58:18]

อ่านเพิ่มเติม »


พิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรำลึกถึงบูรพชนผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศมาในโอกาสนี้

[post:2022-07-01 13:41:10]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี ร่วมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาค/สาขาวิชา และ หัวหน้าศูนย์ เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ "การมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector) ในมิติของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Foresight Training: The future of Higher Education)"

โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมสำรวจปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force) คณะมนุษยศาสตร์ และนำปัจจัยเหล่านั้นมาออกแบบฉากทัศน์ (Scenario Building) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย และ การกำหนดทิศทางของคณะมนุษยศาสตร์ในอนาคต

[post:2022-07-01 13:23:20]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และ อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Mr.Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยพร้อมคณะ ในโอกาสพบปะ และ ประชุมหารือความร่วมมือกัน ณ ห้องประชุม 7211 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

[post:2022-05-02 11:24:14]

อ่านเพิ่มเติม »


การจัดโครงการค่ายวิชาการมนุษยศาสตร์ (Humanities Camp) ประจำปี .. 2565 มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันอังคารที่ 29 มีนาคมวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2565 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 63 ราย โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการจาก คณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาปี 2564 และ 2565 รวมถึงบุคลากรทุกฝ่าย

โครงการเริ่มจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2565 โดยมี ผศ.ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดีณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานต้อนรับนักเรียน และ กล่าวให้โอวาทข้อคิดแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก สำหรับกิจกรรมในวันแรกนั้น ช่วงเช้าเริ่มด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม จากนั้นเป็นการบรรยายเสวนาภาษามนุษย์ ในหัวข้อหลากหลาย แตกต่าง อย่างมนุษย์กิจกรรมในช่วงบ่าย คือ กิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้เพราะเป็นมนุษย์จึงต้องเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ 

วันที่สองช่วงเช้า กิจกรรม ชวนพูด ชวนคุย ชวนคิด เรื่องศาสตร์มนุษย์-มนุษยศาสตร์โดย วิทยากรรับเชิญได้แก่ นางสาวพัทธนันท์ ธงทอง (พี่เมย์) ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 42 และ นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีจันดร (พี่น้ำตาล) ศิษย์เก่า สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รหัส 47 ช่วงบ่ายกิจกรรม "Walk with Love, Learn, and Laugh" กิจกรรม “Walk rally + Workshop” 

วันที่สาม ช่วงเช้ากิจกรรมภาคปฏิบัติหลากหลาย แตกต่าง อย่างมนุษย์ซึ่งดำเนินโดย สโมสรนักศึกษา ปี 2564 และ2565 ในการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นทางเลือกและแนวทางให้แก่น้องๆ และมอบหมายให้น้อง นักเรียนได้ทำงานกลุ่มในหัวข้อน้อง ได้อะไรจากการมาค่ายในครั้งนี้ ?” โดยให้ทำคลิปวิดีโอความยาว 3 – 5 นาที 

วันที่สี่ ช่วงเช้ากิจกรรมการนำเสนอ ประกวดผลงานกลุ่ม ซึ่งเป็นการนำเสนอคลิปวิดีโอที่น้อง นักเรียนได้จัดทำกันอย่างเต็มที่ โดยการตัดสินคะแนนจากคลิปวิดีโอในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ผศ. ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และอ.ดร. ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควาภาษาไทย เป็นกรรมการตัดสินคะแนน โดยผลโหวตคะแนนแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย


1. The Best Presentation Techniques Award ได้แก่ กลุ่มที่ 1

2. The Best Creative Award ได้แก่ กลุ่มที่ 5

3. The Best Teamwork Award ได้แก่ กลุ่มที่ 2

4. The Best Innovation Award ได้แก่ กลุ่มที่ 4

5. The Best Performance Award ได้แก่ กลุ่มที่ 6

6. The Best Content Award ได้แก่ กลุ่มที่ 7

7. Popular Vote Award ได้แก่ กลุ่มที่ 3


ซึ่งการจัดทำคลิปวิดีโอของแต่ละกลุ่มนั้น มีการวางแผน การทำงานเป็นทีม รวมถึงการใช้ทักษะที่ดีเยี่ยม โดยสื่อสารเนื้อหาออกมาได้ดี เข้าใจง่าย รวมถึงสามาถเผยแพร่ และนำเสนอได้อย่างดีเยี่ยม ในส่วนของพิธีปิด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธานกล่าวพิธีปิด กล่าวชื่นชมการเข้าร่วมกิจกรรมตลอด 4 วันของน้อง

การจัดประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาการ รวมถึงนักศึกษาทุกท่าน รวมทั้งการประสานงาน การอำนวยความสะดวกจากฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในครั้งต่อไป


ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีในการสนับสนุนกิจกรรมดี ในครั้งนี้ ได้แก่

- สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มช

- ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มช (กรุงเทพมหานคร)

- สำนักทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- Unilever Thailand

- ไอศกรีม Wall’s Thailand

- บริษัท แลคตาซอย จำกัด

- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

- บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

- Eng Now (สอนภาษาอังกฤษออนไลน์)

- Indesign (ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จังหวัดเชียงใหม่)

[post:2022-04-28 10:02:47]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“

ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
- สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.

[post:2022-04-18 13:43:44]

อ่านเพิ่มเติม »


พิธีเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ลานด้านหน้าอาคาร HB 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ สาขาวิชาภาษาไทย
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนฤมล ธีรวัฒน์ สาขาประวัติศาสตร์
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุพรรณี ปิ่นมณี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ในโอกาสได้รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประจำปีการศึกษา 2563-2564
.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการมีผลงานที่ได้รับยกย่องเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
.
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงถือโอกาสนี้จัดพิธีเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปี 2563-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการสร้างผลงานที่มีคุณภาพของทั้ง 4 ท่าน ที่เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อำนวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2022-04-18 11:14:09]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม "HOME COMING DAY - รับขวัญบัณฑิตสู่บ้านสีขาว
เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2022-04-18 11:01:48]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 56 บริเวณไร่ฟอร์ด ในเช้าวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

[post:2022-04-18 10:53:22]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือนึ่ง ใน “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” .
ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งเป้า ประจำปี งบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย Japanese Studies Center, CMU - ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาภาษาตะวันออก และ สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ Home and Community .
ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์ และคณะ เป็นวิทยากร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565

[post:2022-03-10 16:26:20]

อ่านเพิ่มเติม »


 ภาควิชาจิตวิทยา และ โครงการบ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute - ISDSI) ในหลักสูตร "การศึกษาการพัฒนานานาชาติ" (Minnesota Studies in International Development - MSID) มหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) 


ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่โครงการบ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ ในหัวข้อการให้บริการการปรึกษาทางจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาและวัยรุ่น ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

[post:2022-03-10 16:05:38]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับกลุ่มสตรีงานเย็บปัก บ้านร่ำเปิง หมู่ 5 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
ในโอกาสร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการทํางานร่วมกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หมู่บ้านร่ำเปิง เพื่อการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านร่ำเปิง หมู่ 5 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีต้นแบบความสําเร็จจากงานวิจัยการรับใช้สังคม ภายใต้โครงการ "การค้นหาต้นทุนทางวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การสร้างอาชีพที่เหมาะสม ชุมชนบ้านนาเกียน (3 หย่อมบ้าน) ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่" โดย อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร

[post:2022-03-10 15:59:53]

อ่านเพิ่มเติม »


อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ CMU Health MOOC และแนะนำโครงการ Healthy CMU ปีที่ 2 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ ทันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการ CMU และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
โครงการ CMU Health MOOC และ โครงการ Healthy CMU ปีที่ 2 เป็นโครงการสำคัญในการพยายามขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ ภายใต้การเชื่อมโยงกรอบแนวคิดมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University Framework) ร่วมกับการเป็นเครือข่ายของ Asian University Network-Health Promotion Network (AUN-HPN) ในการสร้างเสริมสังคมแห่งสุขภาวะ สุขภาพ ผ่านการฝึกและเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Healthy literacy) เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามาถพบได้บ่อยในวัยทำงานที่มีความสำคัญอย่างมาก

[post:2022-03-04 15:40:22]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 608 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :