ข่าวกิจกรรมทั้งหมดภาควิชาภาษาไทย จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 7801 อาคาร HB 7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-11-30 09:50:16]

อ่านเพิ่มเติม »


โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานและให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการและหัวหน้างาน และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการซึ่งมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ แบ่งกลุ่มย่อย
     1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารทั้ง 4 สถาบัน
     2. ด้านบริหารทั่วไป และด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
     3. ด้านวิชาการ หลักสูตรการศึกษา
     4. ด้านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ
     5.  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
     6. ด้านแผนงาน และสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย

[post:2020-11-19 19:57:55]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดการประชุมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2020-11-10 14:16:34]

อ่านเพิ่มเติม »


ในวันพุธที่ พฤศจิกายน 2563
  
อาจารย์ ดร. ธีรนุช ศิริวิทยากร (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศุตม์ ลาศุขะ (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก) 
นางสาวนภัสภรณ์ ผุยใจ (หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ)
นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ (พนักงานปฏิบัติงาน) 

ได้เข้าศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ประธานคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับที่มา ขั้นตอน กระบวนการจัดตั้ง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อควรระวังในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง พาเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการฯ

[post:2020-11-05 11:31:48]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมการใช้รายงานการบริหารจัดการภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย Power BI สำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมอบรม มีตัวแทนจากบริษัท AskMe Solution & Consulants จำกัดเป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7301 ชั้น 3 อาคาร HB7

[post:2020-11-05 11:24:44]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการยืมคืนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ กองคลัง และสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานระบบการยืมคืนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7

[post:2020-11-04 10:48:29]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety CMU) ในกิจกรรมย่อย 8 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการเป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ร้านอาหารนำร่องต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารให้กับร้านจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7

[post:2020-11-02 11:29:44]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเครื่องสักการะ นิวฟอร์มอล นิวนอร์มอล Final Project Art Relation 2020 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมชมผลงานของนักศึกษาภายในงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7

[post:2020-10-29 13:08:35]

อ่านเพิ่มเติม »


หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้รายงานการบริหารจัดการภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย Power BI สำหรับนักพัฒนา โดยบริษัท AskMe Solution & Consulants จำกัด ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง HB7405 Smart Classroom ชั้น 4 อาคาร HB7

[post:2020-10-28 10:47:05]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญประเพณีเดือนยี่เป็ง สืบฮีตสานฮอย ผางประทีปตีนกา บูชาแม่กาเผือก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7

[post:2020-10-28 10:33:44]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา”(TNCP2020) โดยมีศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์ชูชัย สมิทธิไกร ผู้ดำเนินการจัดงานพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ร่วมจัดงาน ทั้งนี้มีนักศึกษา อาจารย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเเรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

[post:2020-10-22 21:03:01]

อ่านเพิ่มเติม »


วันที่ 3 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร. ยูซุเกะ โทมินางะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองแนวคิดจาก Musha Incident " ในการประชุมชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่ (CLL) ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด

 2020年10月3日、チェンマイ・オーキッドホテルで行われたチェンマイ・ロングステイ・ライフの会(CLL)の月例会において、チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科 冨永悠介講師が 『歴史は、誰が、どう語るのかー霧社事件から考えるー』 のタイトルで講演を行いました。

[post:2020-10-20 10:52:15]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

[post:2020-10-20 10:00:21]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี  จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563 

ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหิน ร่วมพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

[post:2020-10-19 10:08:52]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  จัดนิทรรศการวันสุขภาพจิตโลก world mental health Day 2020 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ ธีรพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาผู้จัดโครงการ พร้อมด้วยนักจิตวิทยา นักศึกษาและผู้สนใจร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7

[post:2020-10-15 22:49:02]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

[post:2020-10-13 16:13:30]

อ่านเพิ่มเติม »


สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง(ทุนฉุกเฉิน) และสมทบกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-10-12 13:41:41]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563 จัดโดยสาขาวิชาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ โดย ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา สว่างศรี รองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบหนังสือจาก Mr. Khrisna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการใช้อักษรเทวนาครีในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อินเดียศึกษาฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผ่านการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษาฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายในงานมีการประกวดแต่งกายชุดประจำชาติอินเดีย การแสดงละครสั้น และการบริการอาหารว่างตามแบบฉบับอินเดีย เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-10-08 15:41:23]

อ่านเพิ่มเติม »


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย

[post:2020-10-07 16:09:04]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ถนนสายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทางขึ้นวัดฝายหิน)

[post:2020-10-07 00:19:50]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ แสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์ปรีชา วงศ์ทิพย์ หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ในการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ และการร่วมประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์เป็นครั้งสุดท้าย ในเกษียนอายุราชการ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-10-01 11:37:16]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัลภา  เมืองศรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย
         อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
         อาจารย์ ดร.พนิดา อนันตนาคม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-10-01 11:31:04]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายพระเจ้าสรีร่มเมืองและจัดขบวนแห่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ วัดท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

[post:2020-10-01 11:26:51]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการและอายุงาน ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวขอบคุณผู้เกษียนทุกท่าน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียนและร่วมถ่ายภาพพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งในปีนี้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผู้เกษียนอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 12 ท่าน มีรายนาม ดังนี้
1.ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์              ภาควิชาประวัติศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์                  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
3.รองศาสตราจารย์ปรีชา วงศ์ทิพย์                ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
4.รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล              ภาควิชาภาษาตะวันตก
5.รองศาสตราจารย์สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ          ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6.รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์                    ภาควิชาภาษาตะวันออก
7.รองศาสตราจารย์อัลภา  เมืองศรี                        ภาควิชาภาษาไทย
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทริยา สาเอี่ยม               ภาควิชาภาษาไทย
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง    ภาควิชาภาษาอังกฤษ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนุท สุขศรี                        ภาควิชาภาษาอังกฤษ
11.คุณประทานพร จรัสศรี                                        งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
12.คุณเกศริน อินต๊ะ                                        งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์  
ในงานหัวหน้าภาควิชา/ตัวแทน มอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพแด่ผู้เกษียนอายุราชการและอายุงาน และมีคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการและอายุงาน ในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

[post:2020-09-28 11:22:34]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainble Development Goals:SDGs โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง "SEP for SDGs จากความพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารจากทุกส่วนงาน กว่า 500 คน ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

[post:2020-09-22 00:16:56]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมประชุมเครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สถาบัน เพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางในการจัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าย 5 สถาบัน ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[post:2020-09-21 23:13:01]

อ่านเพิ่มเติม »


คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณาจารย์เกษียนอายุราชการ ทั้งสิ้น 10 ท่าน เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-09-21 23:05:32]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Lee Jaehyung กงสุลเกาหลี และ Mr.Kim Youngjin ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทราบถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวต่างๆ ในการศึกษาต่อประเทศเกาหลี เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6

[post:2020-09-17 14:17:39]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Science) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิด และคณะผู้บริหารเข้าร่วม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.   ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB 7 ชั้น 2

[post:2020-09-16 15:25:02]

อ่านเพิ่มเติม »


งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา เลขานุการและหัวหน้างานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม วันศุกร์-เสาร์ที่ 4-5 กันยายน 2563  ณ ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

[post:2020-09-09 23:32:55]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดคุณธรรม คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการร้านค้าตลาดคุณธรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-09-09 09:47:50]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลอาจารย์ดีเด่นต้นแบบการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Active Learning Flipped Classroom Innovation Learning Integrated Learning CMU MOOC โดยมีศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-09-03 16:15:30]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม เรื่อง "การสืบค้นผลงานตีพิมพ์และการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS & ISI โดยมีอาจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณสุรินทรา  หล้าสกูล บรรณารักษ์จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลกรและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom HB7405 ชั้น 4 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-09-03 13:01:57]

อ่านเพิ่มเติม »


หน่วยกิจการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ยอดเยี่ยม/ดีเด่น, นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์กิจกรรมดีเด่น, คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ยอดเยี่ยม/ดีเด่น จำนวน 7 คน, นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์กิจกรรมดีเด่น จำนวน 11 คน, คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 จำนวน 18 คน เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม HB7802 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-09-02 14:16:16]

อ่านเพิ่มเติม »


โครงการบรรยายพิเศษกระบวนวิชาพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน หัวข้อ วิถีอาเซียน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นิชานท์  สิงหพุทธางกูร, อาจารย์ ดร.กฤษณ์ ขนาบศักดิ์, อาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา เป็นวิทยากรในการบรรยายจากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี และห้องเรียน HB 6240 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-31 15:10:53]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 15 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หน้าห้องประชุม MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-28 09:58:18]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาจิตวิทยา ในการประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-27 10:15:09]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวาระครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 และวาระครบรอบ 111 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และคุณตะวันชาย ชุมสาย ณ อยุทธยาผู้เป็นทายาท  เพื่อระลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ผู้ก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ และระลึกถึงคุณูปการ บุรพชนคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธี ในงานมีการแสดงละครรำชาวสยามจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ควบคุมการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-26 12:27:41]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนิติศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน โดยมีคุณประพัฒน์ พิละกันทา เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณศันติกา ชุ่มอินทรจักร์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คุณนภัสภรณ์ ผุยใจ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ด้านการจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-14 10:44:02]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-13 10:48:13]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา (12 สิงหานวมินทราชินี) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาครรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทั้งนี้มีการปลูกกล้วยไม้ไทย ติดต้นไม้ภายในคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-11 11:44:47]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจัญจุรา กันทะเรศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับตำแหน่งรองอันดับ 1 การประกวด MissGrand Lampang 2020 พร้อมตำแหน่งนางงามบุคลิกภาพ และนางสาวสุจารี กาญจนกฤต นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปี 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับตำแหน่งรองอันดับที่ 3 การประกวด MissGrand Lampang 2020 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ กองการประกวดมิสแกรนด์จังหวัดลำปาง 2020 ณ โรงแรมปางหลวงการ์เด้น จังหวัดลำปาง
(ขอขอบคุณภาพจากกองการประกวดมิสแกรนด์จังหวัดลำปาง 2020 ทีมบ้านแม่เจนนี่ และคุณ Thaweephan Bunthawee)

[post:2020-08-10 11:45:02]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณทัศนีย์ศิริ ขัวญสุวรรณ ศิษย์เก่าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช.รุ่นรหัส 141 กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสสิเดนซ์ผู้บริหารบ้านพิงกันลองสเตย์และพิงกันแมนชั่นเข้ารับรางวัลกินรีทอง มหาชน ครั้งที่6 ประจำปี2563 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก ร่วมกับ สถานีวิทยุเสียงสามยอด ร่วมกันจัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563” เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลที่คิดดี ทำดี ซึ่งควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องออดิธอเรียม สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

[post:2020-08-10 10:36:11]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการบรรยายธรรมะ ในหัวข้อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์พิทยาฐานิสสโร เป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์จิรภัทร แจ้งจำรัส อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้จัดโครงการ และมีคณาจารย์ บุคลการเข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรมะในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง HB7802 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-10 10:32:57]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงานภายในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง HB7802 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-05 17:08:26]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญภาควิชา โดยมีสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดพิธี และ รองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา และบุคลากรของภาควิชาร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ชั้น 4 อาคาร HB2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-05 17:05:57]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญภาควิชา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิโรจน์ อินทนนท์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา นำกล่าวในพิธีทางศาสนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชา รวมทั้งคณาจารย์ที่เกษียนอายุราชการแล้วร่วมทำบุญในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสำนักงานภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-05 12:38:50]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการ Lifelong for Career Development ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากคุณจัตตุรพงศ์ ผางมาลี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องแกรนด์วิว1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

[post:2020-07-31 22:40:26]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงานภายในสำนักงานคณะมนุายศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาวต่างชาติจากภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับบุคลากร ได้แก่ 1. อาจารย์Derek Wayne Smith 2. อาจารย์MATTHEW CHRISTIE 3. อาจารย์AYLA CALUMPANG KATIMA เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 7211,ห้องเรียน 7704, ห้องเรียน 7705, ห้องเรียน 7706 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-07-30 20:22:54]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักกราช 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีกิจกรรมดังนี้
       การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ ดร.ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรื่อง 
       การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ งานประณีตศิลป์ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย(เครื่องสักการะและบายศรี) โดยอาจารย์ ดร.ภคภต เทียมทัน 
       กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลาย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-07-29 11:52:15]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 491 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :