ข่าวกิจกรรมทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "Information and Library Science Education for Sustainable World" ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Gobinda Chowdhury Head of iSchool Department of Computer and Information Sciences University of Strathclyde Glasgow, UK เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

[post:2023-08-17 16:36:09]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ เทศบาลนครเชียงราย และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ระหว่างสถาบัน ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-08-17 16:31:01]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ หัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ระบบงาน แนวปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน
ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 16:25:41]

อ่านเพิ่มเติม »


กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ China Endgame ศึกสามก๊กในโลกยุคใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ China Endgame: อ่านเกมสามก๊ก จีน สหรัฐฯ รัสเซีย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 16:20:13]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์สอง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 16:15:45]

อ่านเพิ่มเติม »


ระษิณะกัณฐ์ ปริชาโน (มหาจิณณะการณ์) นักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา กิจกรรมดีเด่น และเป็นผู้มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 5000 บาท ได้แก่
1. นางสาวปวิชญา เจือทอง 630110141 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2. นางสาวสุพรรณ์วษา สุคำ 630110386 สาขาวิชาปรัชญา
3. นางสาวธนัญญา ศรีบุรินทร์ 630110286 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
4. นายกันตพงศ์ แซ่ลิ่ว 630110566 สาขาวิชาภาษาจีน
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม HB7210 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
โดยมี ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง และ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดี และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

[post:2023-08-17 16:10:59]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และอาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Jeju National University (JNU) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-08-17 16:06:52]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท Oil and Gas ระดับโลกอย่าง ExxonMobil ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรรยายภายใต้โปรเจกต์ Career Talk 2023 "EMPOWER YOUR FUTURE" ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่มีทักษะความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้อง HB6240 ชั้น 2 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 16:03:58]

อ่านเพิ่มเติม »


พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเสริมสร้างความ รักสามัคคีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 15:58:03]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาจาก คณะเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมโครงการต่างประเทศระยะสั้น ภายใต้โครงการ "VNU-CMU Intercultural Exchange Program 2023" ระหว่างวันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 15:53:06]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งให้เกียรติเจิมหนังสือใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ให้โอวาทแก่นักศึกษา

[post:2023-07-07 14:42:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการ "Colloque interdisciplinaire sur les études franco-thaï" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิญา พ่วงทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ และ นักวิชาการที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือ ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลาย ทั้งในด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตะวันออกศึกษา และฝรั่งเศส-ไทยศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร ​HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 14:24:49]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การทำคู่เทียบหลักสูตร สหกิจศึกษา งานวิจัย เป็นต้น รวมไปถึงการหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม HB 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 14:18:40]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก College of Liberal Arts, Shantou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 14:09:09]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์

"One world many stories - Faculty of Humanities, CMU"
----------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (266 ภาพ) : https://cmu.to/oREoy

[post:2023-07-07 14:05:33]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศกิจกรรม "การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566"

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
------------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (373 ภาพ) : https://cmu.to/cxEnM

[post:2023-07-07 14:02:17]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าพบฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรจากภาควิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE/FFL) มหาวิทยาลัย Aix-Marseille ณ เมือง Aix-en-Provence เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดยการเข้าพบบุคลากรในครั้งนี้ได้มีจุดประสงค์การหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL) ต่อเนื่องจากปี 2565 ระหว่างนักศึกษาของภาควิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ ของ มหาวิทยาลัย Aix-Marseille เมือง Aix-en-Provence และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย

[post:2023-07-07 11:37:21]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าพบบุคลากรภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกและสาขาวิชาภาษาไทยจาก Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยจุดประสงค์ในการเข้าพบบุคลากรครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL) ระหว่างนักศึกษาของ Inalco และ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-07-07 11:34:55]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ และ Chair of the organizing committee กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งาน The 32nd Southeast Asian Linguistics Society Conference (SEALS2023) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Paul Sidwell, President of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS) เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:45 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงตุ้ยชุมสาย ชั้น 8 อาคาร ​HB7 คณะมนุษยศาสตร์

---------------------

อัลบั้มเพิ่มเติม(243 ภาพ) : https://cmu.to/gSTE5

[post:2023-07-07 11:31:17]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล เข้าร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจาก The College of Alice & Peter Tan, National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องเรียน HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

--------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (110 ภาพ) : https://cmu.to/WwZg9

[post:2023-07-07 10:23:41]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำโดย Professor Dr. Mariko BANDO, Chancellor and President of Showa Women’s University และ Mr. Masanobu Yamazaki, Director, Center for International Exchange

เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต และความร่วมมือสำหรับกิจรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องประชุม HB7207 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

---------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/5M9zr

[post:2023-07-07 10:19:12]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา นำขบวนเครื่องสักการะเข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-07-07 10:14:39]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย)

ในโอกาสแนะนำบริษัท และ ประชาสัมพันธ์ โครงการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เพื่อมาร่วมงานกับทางบริษัทในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 10:10:28]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก IYF Thailand (International Youth Fellowship) มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประเทศไทย เพื่อหารือในรายละเอียดโครงการ IYF World Camp ค่ายเยาวชนนานาชาติ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 10:07:36]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 คน เดินทางถึงไต้หวันในวันที่ 19 เมษายน 2566 ภายใต้โครงการ "Exploring Taiwan: A Cultural and Sustainable Immersion Experience for CMU’s Humanities Students"

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และภาษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนในบริบทของสังคมไต้หวันอีกด้วย

การเดินทางมาไต้หวันในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้รับการต้อนรับจาก Wenzao Ursuline University of Languages นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ต่ง เจียง จิ้ง คณบดีวิทยาลัยเอเชียตะวันออกศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญธิกา มะโนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหวินเจ้า ที่ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของเรา

[post:2023-07-07 10:04:48]

อ่านเพิ่มเติม »


ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีมอบ "ทุนการศึกษาต่อเนื่อง" ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีอาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ ประธานชมรมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย
1. นางสาวภิรดา แซ่เจ่ รหัส 650112038 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการท่องเที่ยว
2. นางสาวลักษิกา เต้าเตื่อง รหัส 650110142 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
3. นางสาวเสวนีย์ บุญทา รหัส 650110329 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

[post:2023-07-07 10:02:10]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมสุดพิเศษนี้ขึ้นมาให้กับน้องๆ จากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ไว้วางใจให้คณะมนุษยศาสตร์ช่วยดูแล มอบความรู้ ความสุขและความสนุกสนานให้กับบุตรหลานของท่านตลอดช่วงเวลาการทำกิจกรรมในครั้งนี้

และสำคัญที่สุด ขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่เดินทางมาทั้งไกลและใกล้ ด้วยความตั้งใจมาเก็บประสบการณ์ "หลากหลาย แตกต่าง อย่างมนุษย์" ภายในบ้านสีขาวคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ทุกคนจะได้รับเกร็ดความรู้ มิตรภาพใหม่ รวมไปถึงแรงบันดาลใจดีๆ จากพี่ๆ สโมสรนักศึกษา และคณาจารย์ของเราตลอด 3 คืน 4 วันที่เราได้อยู่ด้วยกัน

แล้วพบกันใหม่นะทุกคน ขอให้ทุกคนโชคดีในเส้นทางที่เลือกเดิน

[post:2023-07-07 09:58:30]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย คุณประพัฒน์ พิละกันทา เลขนุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 59 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสืบสานขนมธรรมเนียมอันดีงาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์


[post:2023-07-07 09:48:18]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์

• ตลอดจนเป็นการทำบุญรำลึกถึงผู้มีคุณูประการต่อคณะสังคมศาสตร์ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว
• เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรของคณะฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

[post:2023-07-07 09:46:34]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้อง ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์
.
ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สว่างศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภารตวิทยา
รองศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก และ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า
เป็นวิทยากรบรรยาย

--------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/z3AFF

[post:2023-07-07 09:44:02]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-06-23 13:48:19]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจาก บริษัท Simya Labs Company Limited บริษัทผู้จัดตั้งแอปพลิเคชั่น Ling App ที่ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ

โดยนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
1) นายธนญ ชัยมงคล รหัสนักศึกษา 620110036 มูลค่าทุน 10,000 บาท
พร้อมรับรางวัลสมัครสมาชิกฟรี ทุกภาษาบนแอปพลิเเคชั่น Ling App ตลอดชีพ
2) นายภูริวัฒน์ สิทธิชัย รหัสนักศึกษา 630110076 มูลค่าทุน 8,000 บาท
พร้อมรับรางวัลสมัครสมาชิกฟรี จำนวนหนึ่งภาษาบนแอปพลิเเคชั่น Ling App ตลอดชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-06-20 16:02:28]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรำลึกถึงบูรพชนผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

อัลบั้มรูปภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/RdZjr

[post:2023-05-18 12:57:54]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Taiwan Normal University ซึ่งนำโดย Professor Frank Yung-Hsiang Ying, Ph.D., Vice President และ Professor Yan-nan Hu, Dean, School of Continuing Education เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือสำหรับกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 11.00-14.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย และ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 16:37:03]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ "KYOGEN "Workshop" เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ Hidekazu Yamamoto คุณ Shinya Izumi สมาชิกชมรมละครโน สำนักเคียวเก็น อิซุมิ และ คุณ Noriaki Matsuo, Designated Assistant Professsor, Center for Japanese Language and Culture, Gifu University เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย ผ่านการรับชม และทดลองปฏิบัติจริง

[post:2023-03-23 16:26:14]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Global Digital technology in the integrative humanities research"

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
- สร้างเครือข่ายและแลกเปลื่ยนองค์ความรู้ระหว่าง วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ มนุษยศาสตร์
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ในด้านมนุษยศาสตร์โดยศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
- บูรณาการศาสตร์สู่ระดับสากล และ เพื่อการขอทุนวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 16:18:07]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ คณะฯ ในโอกาสเข้า ศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่องการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 และ ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา อาคาร HB1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-03-23 16:14:25]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กับบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2570)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย และ ผ่าน Zoom Meeting

[post:2023-03-23 13:49:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Breda University of Applied Sciences, Netherlands นำโดย ERDINÇ ÇAKMAK, Ph.D., Co-coordinator of the master program Master of Arts in Tourism Destination Management

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม HB7405 ชั้น 4 (Smart Classroom) อาคาร HB7
------------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/l3ck0

[post:2023-03-23 13:44:57]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Sophia University นำโดย Professor NISHIZAWA Shigeru, Vice President for Admission Affairs ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ และ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 13:38:49]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการ Speech Contest เป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน นำเสนออย่างสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ

โดยปีนี้ได้จัดงานขึ้นเมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน

[post:2023-03-23 13:34:25]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ได้มีโอกาสแสดงผลงานที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และได้พบปะสานสันพันธ์ระหว่างชั้นปีรวมถึงคณาจารย์ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แสดงการร้องเพลงประสานเสียง เพลง "Jour un"
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แสดงละครเวทีดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้านล้านนาเป็นภาษาฝรั่งเศสจำนวน 6 เรื่อง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แสดงละครเวทีแนวสืบสวนระทึกขวัญ เรื่อง "Le jeu mystérieux"

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาได้ฝึกฝนและบูรณาการทักษะและความรู้ภาษาฝรั่งเศสในด้านต่าง ๆ เพื่อผลิตผลงานได้หลากหลายและสนุกสนาน
-------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/zsXAS

[post:2023-03-23 13:28:54]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์

หัวข้อของการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ คือ " 我选择,我追求‘’(สิ่งที่ฉันเลือก สิ่งที่ฉันไขว่คว้า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนและการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการวางเป้าหมายในอนาคตผ่านการเขียนบทสุนทรพจน์

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกับกระบวนวิชาการเขียนภาษาจีน (019332) ระดับชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 44 คน
ผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่
1. นายภาณุวิชญ์ เวียงสาม รางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวพลอยพรรณ นรศรี รองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวอาวู แซ่เจ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายบุญทวี แซ่หยั้ง รางวัลชมเชย
5. นางสาวทิพสุธา หินเธาว์ รางวัลชมเชย
------------------------
2023年2月22日,清迈大学人文学院中文系在HB5100教室举办一年一度的大学生汉语演讲比赛。此次演讲比赛的主题为“我选择,我追求”,旨在通过演讲的形式提高学生的汉语写作水平,锻炼学生的汉语公共演说的能力,让学生能更明确自己未来的人生目标。大赛为中文系三年级汉语写作课(019332)的课外延展实践系列活动之一,课程共有44名学生,全部都参加了本次演讲比赛。经过激烈的角逐,最终,5位同学以最优异的表现获得了演讲比赛的奖项:
一等奖:王昱明
二等奖:范宝玉
三等奖:赵海芮
鼓励奖:杨明、黄诗兰
-----------------------
ดาวโหลดอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://cmu.to/7F4de

[post:2023-03-23 13:18:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๕๖ ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน พร้อมทั้งรำลึกถึงคุณความดี และผู้ทำประโยชน์แก่คณะเกษตรศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์

[post:2023-03-23 13:10:18]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์จาก ภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tourism Chiang Mai University ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center

เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 13:00:57]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tourism Chiang Mai University ยินดีต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหลักสูตรของภาควิชาการท่องเที่ยว

น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับหลักสูตรของเรา ได้ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการโรงแรมและเครื่องดื่ม และยังได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในบริเวณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีพี่ ๆ นักศึกษาเป็นผู้นำชม เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.

[post:2023-03-23 11:04:43]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-03-23 10:55:27]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ Professor Dr. Mathias Jenny ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Henry Luce Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อเข้าเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ และพบปะกับคณาจารย์ นักศึกษาเมียนมา และนักวิจัยกลุ่มเปราะบาง/กลุ่มเสี่ยง (Scholars at risk)

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-03-23 10:39:56]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และ บุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว (Ang Kaew Villa CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการเรือนอ่างแก้ว (Angkaew Villa) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เรือนอ่างแก้ว Angkeaw Villa

[post:2023-03-23 10:29:07]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง และรองฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร ร่วมพิธีเปิด และนำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

[post:2023-03-23 10:11:30]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 678 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :