สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

- งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย  แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานวิจัย  เผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิจัยรูปแบบต่างๆ  ของคณะมนุษยศาสตร์  เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  การบริการวิชาการ  การติดต่อประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์  การประสานงานโครงการและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน องค์การการศึกษาในต่างประเทศ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ