งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายงานขอจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานขอซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์.doc