แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนผลิตตำรา-คำสอน ปีงบประมาณ 2562


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย.pdf
เกณฑ์การสนับสนุนทุนคณะฯ.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Proposal เพื่อขอรับทุนตำรา-คำสอน 62.docx
แบบขอทุนวิจัย ปี 2560.doc
แบบคำขอรับการสนับสนุนค่าแปล.pdf
แบบแจ้งรับทราบรับผิดชอบ VAT.doc
แบบฟอร์ม World Ranking.xls
แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรทุน.doc
แบบฟอร์มบริการวิชาการ ปี 2561.xls
แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน.doc
แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย ฯ.doc
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ.doc
แบบรายงานความก้าวหน้า ฯ.doc
รูปแบบรายงานการวิจัย.pdf
รูปแบบเอกสารคำสอน ตำรา.pdf
หนังสือรับรองฐานข้อมูลการตีพิมพ์.pdf
ฟอร์มโครงการ ปี 63 (2) ขอเงินแผ่นดิน.doc
ฟอร์มโครงการ ปี 63 (1) ขอเงินแผ่นดิน1.xls