สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

- งานการเงิน การคลังและพัสดุ

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน การคลัง พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการระบบยานพาหนะของคณะมนุษยศาสตร์  กลั่นกรอง  ตรวจสอบ  เสนอข้อคิดเห็น  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการงบประมาณการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  ให้กับหน่วยงานต่างๆ  ในคณะมนุษยศาสตร์  และงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ