สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

- งานบริหารทั่วไป

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา  การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน  การเลื่อนตำแหน่ง  การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการปฏิบัติงาน  สิทธิสวัสดิการ  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การกีฬาและสุขภาพ  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  กฎหมายลักษณะต่างๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ วินัยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สารบรรณและธุรการ  เลขานุการผู้บริหาร  การประชุม พิธีการ การประชาสัมพันธ์ การออกแบบ ดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และระบบบริหารด้านสาธารณูปโภค การให้บริการสาธารณูปโภคของคณะมนุษยศาสตร์ การจราจรและรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา และโสตทัศนูปกรณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ