สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

- งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์  แผนงบประมาณ  แผนอัตรากำลังและแผนกายภาพ  การติดตามและประเมินผล  การจัดสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ