งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย

คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย / เอกสารคำสอน / ตำรา คณะมนุษยศาสตร์. . . 


ผศ.สุรเชษฐุ์ ครัดทัพ
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยาศาสตราจารย์ ดร.เอนก  กิมสุวรรณ
กรรมการกรรมการ


ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  เครือสุคนธ์
กรรมการกรรมการ

Dr. Senjo  Nakaiอาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต
กรรมการกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  วงศ์จำรัสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล
กรรมการกรรมการ


อาจารย์พงษ์ศักดิ์  รัตนวงศ์นายกฤษฏิ์ กาญจนกิตติ
กรรมการกรรมการ
 
นางสาวธาดารัตน์ คำภิโล 
กรรมการและเลขานุการ