งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โครงสร้างการทำงาน

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มีโครงสร้างการทำงานดังต่อไปนี้