วิจัย/ทุนการศึกษา

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Sciences and Humanities 2019 หัวข้อ “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Sciences, and Humanities”


การจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Sciences and Humanities 2019 หัวข้อ “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Sciences, and Humanities” ของมหาวิทยาลัยรังสิตและเครือข่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์นักศึกษา (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนพร้อมส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยได้โดยตรงที่ https://rsucon.rsu.ac.th หรือที่ E-mail: rsuconference@rsu.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารประกอบข่าว 1