การจัดซื้อ/จัดจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 ร้านค้า


รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 ร้านค้า

เอกสารประกอบข่าว 1