เอกสารแจ้งเวียน

ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์


ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ online จัดทำโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบข่าว 20181011033750000000T9twZ.pdf