ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Esben Hedegaard ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Svendborg ประเทศเดนมาร์ก และ Mr.Martin Muller ผู้ติดตาม (นักวิจัยหลังปริญญาเอกด้านเอเชีย) แขกของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โอกาสมาเยือนประเทศไทย เนื่องจากได้จัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์พี่น้อง ไทย-เดนมาร์กขึ้น เพื่อแนะนำตัวและเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์อ้นดีระหว่างสองหน่วยงาน และนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพต่อไปในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 

[post:2018-10-17 21:11:26]

View details »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร จัดการแสดงชุดนางบุษมาลีชมสวน สำหรับงาน "ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน" ในโอกาสที่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การแสดงชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงละครนอกแบบหลวงเรื่องพระสมุท ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (วังหน้า) การแต่งกายยึดขนบต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่งกายยืนเครื่องนาง สวมผ้าห่มนางและกรองคอปักสะดึงกรึงไหม วัสดุที่ใช้ปักเป็นดิ้น, เลื่อม, แล่งและแถบโหมดทำจากโลหะ ผ้านุ่งเป็นผ้าลายอย่าง มีสังเวียนและลายกรวยเชิง สวมรัดเกล้ายอดซึ่งเป็นศิราภรณ์สำหรับนางกษัตริย์ชั้นสูง ห้อยอุบะและดอกไม้ทัดแยกข้างตามขนบแบบต้นกรุงฯ  ซึ่งพัสตราภรณ์ทั้งหมดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

[post:2018-10-11 16:36:26]

View details »
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สุนิธรรม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม ศ. ดร. มล.ตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2018-09-25 10:21:21]

View details »


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4-6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน โดยหลังจากรับฟังการบรรยายจากวิทยากร นักศึกษารุ่นพี่ได้พาน้องๆไปเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด และสถานที่สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย

[post:2018-09-14 16:33:46]

View details »
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเจียงซู มหาวิทยาลัยนานกิง จัดโครงการ "กล่าวแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ชิงถ้วยรางวัลเจียงซู" เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยมี นางสาวนิภาพร เหมยต่อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง และนางสาวประภัสสร ดวงประภา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้รับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองนานกิง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู และมหานครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทุนนี้ช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และมีความชื่นชอบภาษาจีน ได้รับโอกาสเพื่อสร้างประสบการณ์ในการฝึกภาษา ได้ทดลองใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง 

[post:2018-08-17 09:04:07]

View details »
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายนักศึกษานานาชาติ  ที่จัดขึ้นภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ชื่อโครงการ “ตามรอยเส้นทางสายไหม ไปเป็นคนซีอาน” สนับสนุนโดยรัฐบาลมณฑลซ่านซี เมืองซีอาน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว คือ นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ และนางสาวสุชัญญา ตันจรัสจิต รวมระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศจีน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมค่ายทั้งหมด 66 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นค่ายเกี่ยวกับเรียนรู้วัฒนธรรมและอยู่อย่างชาวซีอาน กิจกรรมในค่าย มีการไปท่องเที่ยวสถานที่ที่สำคัญต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมของเมืองซีอาน ประเทศจีน เช่น สุสานจิ๋นซี กำแพงเมือง ศูนย์วรรณกรรม รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เช่น พิธีชงชา รำไทเก๊ก การวาดภาพทราย การทำหนังตะลุงจีน การเขียนพู่กันจีน เป็นต้น และการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ทำให้นักศึกษาจากแต่ละประเทศได้ทำความรู้จักกันซึ่งกันและกัน พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ของแต่ละประเทศอีกด้วย

[post:2018-08-15 13:48:00]

View details »

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Embodying Worlds New Conditions and Values" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นฐานในการส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอน  และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาคมวิชาการ – วิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีร่วมลงนามฯ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมดิอิมพิเรียลแม่ปิง  

[post:2018-07-26 17:15:00]

View details »สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ประเพณี “รับน้องรถไฟ” 2561 ภายใต้แนวคิด “Once Upon a Train ครั้งหนึ่งเคยขึ้นรถไฟ” นำรถไฟขบวนพิเศษรับน้องใหม่จาก 20 คณะ 1 วิทยาลัย ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ มุ่งสู่สถานีรถไฟเชียงใหม่ วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 

รถไฟขบวนพิเศษได้จัดไว้จำนวน 13 โบกี้ คณะที่ร่วมเดินทางประกอบด้วย  คณะการสื่อสารมวลชน  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะวิจิตรศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และรถไฟขบวนพิเศษนี้เทียบชานชาลาสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.20 น. โดยมีรุ่นพี่ไปรอรับ ล้อมวงเชียร์ บูมเพลงของแต่ละคณะต้อนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น

[post:2018-07-22 22:44:05]

View details »ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีจิตวิทยา 6 สถาบัน ในการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2561 "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม(มอง) จิตวิทยา" (Thailand National Conference on Psychology:TNCP 2018)(Harmony Diversity in Psychology Perspective) ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

[post:2018-07-17 14:15:47]

View details »คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ"มนุษยศาสตร์คู่คุณธรรม:บทบาทหน้าที่และคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงาน" จากคุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ที่ปรึกษาและปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านกิจการสำนักงานมหาวิทยาลัย หัวข้อ"การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" ของสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดย คุณฐิติภัสร์ สวัสดี หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ"ความสุขในการทำงาน" โดย อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อ"นโยบายการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่

[post:2018-07-02 17:13:27]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2560 และปีพุทธศักราช 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิดา อัศวพิศาลบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา นางนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

[post:2018-07-02 11:50:02]

View details »
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนา "CMU Inspiring Students" และพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาผู้นำองค์การนักศึกษา นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2018-05-18 08:31:52]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 นำริ้วขบวนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา เข้าร่วมขบวน เพื่อเป็นการแสดงการสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป โดยในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวด จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันลาบ 2.รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่งกายชาติพันธุ์ในล้านนาของบุคลากร (ประเภทชาย) 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการแต่งกายชาติพันธุ์ในล้านนาของนักศึกษา (ประเภทหญิง) ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561

[post:2018-05-01 09:37:52]

View details »


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ รองศาสตราจารย์ สมโชติ อ๋องสกุล อาจารย์พิเศษในสาขาวิชาล้านนาศึกษา ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนหนังสือ เรื่อง “จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9: อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ”  ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ของกลุ่มหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสรัสวดี อ๋องสกุล รับพระราชทานรางวัลในนามศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้จัดพิมพ์  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

[post:2018-04-19 15:16:49]

View details »ชผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม รับมอบเงินบริจาคจาก คุณสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 26,000 บาท เพื่อสมทบทุนกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ 2561 (สรงน้ำพระพุทธรูปคูเมืองเชียงใหม่ เฉลิมรัชสมัยในรัชกาลที่ 10) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 โดยมีรายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้า กองทุนทำนุบำรุงศาสนาฯ ดังนี้: 1.สมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มช. 10,000 บาท 2.คุณพิชญา รุจิรวัฒน์ ร้านกาแฟมิ่งมิตร 3,000 บาท 3.คุณกชกร วารินศิริรักษ์ 5,000 บาท 4.บริษัทเชียงใหม่เวลเนส เรสสิเดนซ์ บ้านพิงกันลองสเตย์ 3,000 บาท 5.คุณสุมนา กัลกะ 5,000 บาท

[post:2018-03-22 16:46:30]

View details »


ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการ Psyche Festival 2018 ตอน Psychotopia "ฅนหาตัวตน" ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30-18.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการเผยแพร่ความรู้ของสาขาวิชาจิตวิทยา ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อศาสตร์จิตวิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบวิชาจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถทำความรู้จักกับตัวตนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น และกระตุ้นเตือนให้ผู้ร่วมงานได้เกิดกระบวนการคิดและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

[post:2018-03-19 17:18:52]

View details »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น SGU-KU-CMU Intercultural Exchange Program โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม HB7211 สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาไทยเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2561

[post:2018-03-05 14:31:36]

View details »


คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก 5 สถาบัน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันผ่านประสบการณ์จริง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างประโยชน์ ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านยาง ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

[post:2018-02-20 16:33:16]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปี 2561" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก 5 สถาบัน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันผ่านประสบการณ์จริง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างประโยชน์ ให้เกิดขึ้นแก่สังคม ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านยาง ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

[post:2018-02-13 15:01:48]

View details »


สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 4 ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดพิธี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาฝรั่งเศส) โดยมุ่งให้นักศึกษาได้นำเอาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์กับความสามารถด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการแสดงละครเวที ด้านการขับร้อง และนำเสนอผลงานที่มีความสร้างสรรค์ของแต่ละชั้นปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2018-02-12 13:38:18]

View details »


สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อสรุปความคืบหน้าการจัดงาน Homecoming Day 2018 และเตรียมความพร้อมในการจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า มช. เข้มแข็งประจำปี 2561 โดยนำรายได้จากการจัดการแข่งขันสนับสนุน การดำเนินงานของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษย์ศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี ประธานการจัดงานโบว์ลิ่งฯ และคณะกรรมการสมาคมนศ.เก่า มช. พร้อมด้วย คุณสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มช. คุณภิญโญ ธัญวารชร ประธานชมรมนักศึกเก่ามนุษยศาสตร์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุม และได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คุณสุภาพ คลี่ขจาย คุณนราทิพย์  รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามพารากอน ซึ่งการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม บริษัทสยามพารากอน เดเวลลอปเมนท์จำกัด กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามรถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งได้ที่ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษย์ศาสตร์ มช. ค่าสมัครทีมละ 5,000 บาท

[post:2018-02-09 14:28:50]

View details »