ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณาลี พรพลวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ นายธนกร กิตติสารวัณโณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และ นางสาวอภิสรา แซ่ลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการประกวด โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562 (Step forward for sustainable and green university) ในชื่อโครงการ “ทิ้งขยะ แต่ไม่ทิ้งภาระ “ โดยมี คณะทำงานพิจารณาโครงงานนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวด โครงงานนิสิตนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 เป็นปรึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

[post:2019-05-07 10:03:13]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันตก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ”สะพานสู่ภาษาจีน” (Chinese Bridge) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ได้แก่

1. นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

2. นางสาววนิดา แซ่หลี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3. นางสาววรรชนา แซ่จู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศจีนต่อไป

[post:2019-05-07 09:57:39]

View details »คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
นำริ้วขบวนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา เข้าร่วมขบวน เพื่อเป็นการแสดง
การสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา 
โดยในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวด จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดรูปขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัว 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมืองชาติพันธุ์ในล้านนา ประเภทบุคลากรหญิง
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมืองชาติพันธุ์ในล้านนา ประเภทนักศึกษาชาย
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมืองชาติพันธุ์ในล้านนา ประเภทนักศึกษาหญิง
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562  ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-04-26 17:42:03]

View details »ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการงานนำเสนอผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 10 เมษายน 2562 นักศึกษาที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานมีดังนี้

1.นายสิรวิชญ์ โสดาบรรลุ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.นางสาวคณัสนันท์ จินะรักษ์ สาขาวิชาจิตวิทยา

3.นางสาวพิมพ์ลภัส มาแก้ว สาขาวิชาจิตวิทยา

4.นางสาวศุภรดา ศรีจารุเมธิณ สาขาวิชาจิตวิทยา

5.นางสาวธัญชนก บูลย์ประมุข สาขาวิชาประวัติศาสตร์

6.นางสาวดวงหทัย เปลี่ยนโพธิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

7.นางสาวชนัญชิตา คำเหมือง สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ทั้งนี้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 ผลงาน และยังได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น จากบทความเรื่อง ผ้าห่อพระคัมภีร์ : วัฒนธรรมร่วมกับกระแสการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ในประเทศไทย

[post:2019-04-10 16:35:40]

View details »คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้โครงการ International Internship Program และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 
1.นางสาวณิชา แซ่หย่าว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2.นางสาวพราวพลอย ชาลวรางกูล ได้รับรางวัลชมเชย  
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ Zhang Peipei ช่วยดูแลในระหว่างการฝึกซ้อม และนำนักศึกษาเข้าแข่งขัน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

[post:2019-03-26 10:22:39]

View details »
คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม Humanities Happy Workplace @CMU Fair ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้/องค์กรแห่งความสุข ซึ่งกิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย
    1. กิจกรรมการบรรยาย
        - หัวข้อ "เทคนิคการลงทุนเปลี่ยนชีวิต และการบริหารการเงินส่วนบุคคล" โดย อาจารย์ สุภาพงษ์ นิลเกษ 
          CEO Awesome Business Learning 
        - หัวข้อ "ท่าทางในการทำงานที่ถูกวิธี" โดย คุณสุภางค์ เมืองแก้ว งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    2. กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล  อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    3. กิจกรรมการออกบูธ และการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาหารเพื่อสุขภาพ
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

[post:2019-02-27 15:02:51]

View details »สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงเทิดพระเกียรติเนื่องในพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสี่ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง HB5100 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีต่อการศึกษาภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงพระเมตตาเสด็จสอนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2515-2527 รวมระยะเวลาติดต่อกันถึง 12 ปี

ผู้สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและควบคุมการแสดง - ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

ผู้แสดง - นางสาวนภาพร บุญโน และนายวีรวัฒน์ กาญจนัษฐายี


[post:2019-02-12 16:14:52]

View details »สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “ยิ่งซ่อนยิ่งอยากรู้” 「隠せば隠すほど、もっと知りたくなる」เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยภาษาญี่ปุ่นและฝึกการแสดงออกในที่ชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องบรรยาย HB 5200 สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล มีรายนามดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชลภัทร บงสูงเนิน

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอริสา วงศ์จีนาพันธุ์

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมิคุ ทานากะ

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวสุวพร เขียวอิ่ม

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวณภัทร  อัณประยูร

และรางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. นางสาวสุวิมล  สุขสกุลปัญญา

2. นางสาวเมธาริณ  สหเมธาพัฒน์

[post:2019-02-06 14:25:20]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor UChiyama Reo จากมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (Economics) จากมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เข้าอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติในคณะมนุษยศาสตร์ และกิจกรรมทัศนศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สุนิธรรม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 7211 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-02-05 09:39:09]

View details »


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Franco-Deutsch-Espagnol ซึ่งจัดโดยภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิคุณ Thomas Baude กงศุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกว่า 300 คนเข้าร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ นำเสนอความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตร รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาตะวันตกแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในโอกาสนี้ นักศึกษาจากภาควิชาภาษาตะวันตกได้นำเสนอกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงละครเวที การขับร้องเพลงประสานเสียง การบรรเลงดนตรีคลาสสิค การเต้นรำ การแข่งขันทำอาหาร การตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ รวมทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามภาษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

[post:2019-02-04 09:44:23]

View details »


 

ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :