สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Office of Faculty of Humanities

ประวัติความเป็นมา

เป็นหนึ่งในหน่วยงานของคณะมนุษยศาสตร์ ทำหน้าที่ด้านบริหารธุรการ เพื่อสนับสนุนนโยบายและการบริหารจัดการ ตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์  อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับภาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงาน ภายในคณะมนุษยศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ โดยให้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานคณะ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป  

2. งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

3. งานการเงิน  การคลังและพัสดุ

4. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

5. งานบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แนะนำหน่วยงาน

1. งานบริหารทั่วไป

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา  การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน  การเลื่อนตำแหน่ง  การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการปฏิบัติงาน  สิทธิสวัสดิการ  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การกีฬาและสุขภาพ  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  กฎหมายลักษณะต่างๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ วินัยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สารบรรณและธุรการ  เลขานุการผู้บริหาร  การประชุม พิธีการ การประชาสัมพันธ์ การออกแบบ ดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และระบบบริหารด้านสาธารณูปโภค การให้บริการสาธารณูปโภคของคณะมนุษยศาสตร์ การจราจรและรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา และโสตทัศนูปกรณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

2. งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์  แผนงบประมาณ  แผนอัตรากำลังและแผนกายภาพ  การติดตามและประเมินผล  การจัดสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

3.งานการเงิน  การคลังและพัสดุ

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน การคลัง พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการระบบยานพาหนะของคณะมนุษยศาสตร์  กลั่นกรอง  ตรวจสอบ  เสนอข้อคิดเห็น  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการงบประมาณการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  ให้กับหน่วยงานต่างๆ  ในคณะมนุษยศาสตร์  และงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

4. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและประสานงานการบริหารงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยเริ่มตั้งแต่การแนะแนวการศึกษา การรับเข้าศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดตารางสอน  ตารางสอบ  การลงทะเบียนกระบวนวิชา  การวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา การให้บริการงานด้านทะเบียนการศึกษาและรับรองสถานภาพนักศึกษา  การประสานการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์  การจัดการห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การสำเร็จการศึกษา   และการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์  ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  ทุนการศึกษา  กิจกรรมนักศึกษา  การสร้างความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน  เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะมนุษยศาสตร์และนักศึกษาเก่า  รวมทั้งงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

5. งานบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย  แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานวิจัย  เผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิจัยรูปแบบต่างๆ  ของคณะมนุษยศาสตร์  เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  การบริการวิชาการ  การติดต่อประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์  การประสานงานโครงการและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน องค์การการศึกษาในต่างประเทศ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ


ติดต่อ

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร HB 7 ชั้น 2
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์หมายเลข 053-943210, 053-943227