ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับ Dr. Luz T. Duque-Hammershaimb อธิการบดี Lyceum Northwestern University ประเทศฟิลิปปินส์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Luz T. Duque-Hammershaimb อธิการบดี Lyceum Northwestern University ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม HB7207 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่