ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเส้นทางสู่ความก้าวหน้า และการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเส้นทางสู่ความก้าวหน้า และการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ให้แก่คณาจารย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และมีทีมวิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์