การดับเพลิงเบื้องต้น - Faculty of Humanities, Chiang Mai University.


การดับเพลิงเบื้องต้น

อาจารย์อาคม สานุวิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม การดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ อาคาร HB7


Gallery

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์

ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ไม่พบตัวชี้วัด...