มอบแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย - Faculty of Humanities, Chiang Mai University.


มอบแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย

ผศ.ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมอบแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนักศึกษา ตลอดจนอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ณ คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555


Gallery

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์

ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ไม่พบตัวชี้วัด...