คู่มือนักวิจัย |

นโยบายด้านการวิจัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11(พ.ศ. 2555 - 2559) |

ปฏิทินทุนสนับสนุนการวิจัย |


การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เอกสารประกอบการอบรม :: "ทิศทางการเปิดสอนหลักสูตรสายมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0"|

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ (PDF File)

- รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (PDF File)

- ดร.ตวง อันทะไชย (PDF File)

เอกสารประกอบการอบรม :: ทิศทาง นโยบาย แนวทางและระเบียบ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

เอกสารประกอบการอบรม :: เเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้โดนใจกรรมการ |

เอกสารประกอบการอบรม :: เแนวทางการนาเสนองานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย |

เอกสารประกอบการอบรม :: เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้คุณภาพ |

เอกสารประกอบการอบรม :: การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานนิเวศวัฒนธรรม |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ภาพกิจกรรม :: นักศึกษาในโครงการ Spring Semester in Thailand
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) ประจำปี 2011
|

ภาพกิจกรรม :: โครงการ SSU-CMU (ประเทศแคนาดา) ประจำปี 2010  จาก St.Stephen’s University |

ภาพกิจกรรม :: พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Rikkyo University ประเทศญี่ปุ่น |

ภาพกิจกรรม :: นักศึกษาจาก Jiujiang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน |

ภาพกิจกรรม :: โครงการ LEEDS-CMU (ประเทศอังกฤษ) ประจำปี 2010 |

ภาพกิจกรรม ::นักศึกษาผู้รับทุนรัฐบาลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจสอบรายชื่อวารสาร