หน้าหลัก | ข้อมูลงานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะมนุษยศาสตร์ | ศูนย์บริหารงานวิจัย มช.


. . .คณะกรรมการยุทธศาสตร์งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์. . .

ผศ.สุรเชษฐุ์ ครัดทัพ
ประธานคณะกรรมการ
อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ศาสตราจารย์สายชล  สัตยานุรักษ์
กรรมการ กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา  คุณารักษ์ รองศาสตราจารย์ชูชัย  สมิทธิไกร
กรรมการ กรรมการ

อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์ ดร.นเรศ  ดำรงชัย
กรรมการ กรรมการ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นายกฤษฏิ์ กาญจนกิตติ
กรรมการ กรรมการ

 
นางสาวธาดารัตน์ คำภิโล  
กรรมการและเลขานุการ  
   
   
   
   


 
© 2005. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่.  โทรศัพท์ 0-5394-3219 โทรสาร 0-5321-7148