หน้าหลัก | ข้อมูลงานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะมนุษยศาสตร์ | ศูนย์บริหารงานวิจัย มช.


. . .คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย / เอกสารคำสอน / ตำรา คณะมนุษยศาสตร์. . .

ผศ.สุรเชษฐุ์ ครัดทัพ
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  กิมสุวรรณ
กรรมการ กรรมการ


ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  เครือสุคนธ์
กรรมการ กรรมการ

Dr. Senjo  Nakai อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต
กรรมการ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  วงศ์จำรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล
กรรมการ กรรมการ

อาจารย์พงษ์ศักดิ์  รัตนวงศ์ นายกฤษฏิ์ กาญจนกิตติ
กรรมการ กรรมการ
 
นางสาวธาดารัตน์ คำภิโล  
กรรมการและเลขานุการ  
   


 
© 2005. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่.  โทรศัพท์ 0-5394-3219 โทรสาร 0-5321-7148