หน้าหลัก | ฐานข้อมูลงานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะมนุษยศาสตร์ | ศูนย์บริหารงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
    คณะกรรมการยุทธศาสตร์งานวิจัย
    ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย
    ทิศทางการวิจัยคณะมนุษย์ ฯ
    ทิศทาง/แนวทาง การวิจัย มช.
    แผนพัฒนาการศึกษา มช.

    จรรยาบรรณนักวิจัย

     การรับทุนวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ
     ระเบียบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
     การบริหารเงินทุนวิจัยจาก สกว.
     การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
     ค่าตอบแทน นศ.ช่วยงานวิจัย
     ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ สกอ.
     ค่าตอบแทนผลงานวิชาการ มช.
     ค่าตอบแทนผลงานวิชาการ คณะฯ
     รายชื่อวารสารที่ สกอ. ยอมรับ
     การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     ระเบียบฯ นักวิจัยชาวต่างประเทศ
    คำจำกัดความผลงานทางวิชาการ
         เพื่อขอตำแหน่งฯ

  วารสาร มนุษยศาสตร์สาร 
  วารสาร CMU Journal
   CMU Research Abstract
   วารสารวิจัย มข.
   วารสารวิจัยสังคม จุฬาฯ
   วารสาร ม.หอการค้าไทย
   วารสาร มกค.
   วารสาร ม.สงขลานครินทร์
   วารสารมนุษยศาสตร์ มน.
   วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
   วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
   วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
   วารสารราชบัณฑิตยสถาน
   วารสารร่มพฤกษ์
   วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
   วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

    สวยดอกล้านนา
    หลักการประกอบอาหาร
    ซอคร่าวร่ำพระราชายาเจ้าดารารัศมี
    ข้อมูลพื้นฐานของสำนวนล้านนา
    คร่าวซอ ตำนาน สร้างวัดสวนดอกไม้
    ตำราการวิจัยวรรณคดี

    โครงสร้างการทำงาน
    โครงการต่างประเทศ
    กิจกรรม
    สถิติการให้บริการ

    การสนับสนุนทุนเสนอผลงานคณะ
    การสนับสนุนทุนเสนอผลงาน มช.
    เกณฑ์สนับสนุนทุนปริญญาเอก คณะฯ
    ขั้นตอนการขอรับทุน
    Visa
    Work Permit

   หนังสือรับรองฐานข้อมูลการตีพิมพ์
   แบบคำขอรับการสนับสนุนค่าแปล
   แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน
   แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรทุน
   แบบฟอร์ม World Ranking
   แบบขอทุนตำราฯ ปี 2560
   แบบขอทุนวิจัย ปี 2560
   แบบฟอร์มบริการวิชาการ ปี 2561
   เกณฑ์การสนับสนุนทุนคณะฯ
   เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
   แบบรายงานความก้าวหน้า ฯ
   แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย ฯ
   รูปแบบรายงานการวิจัย
   รูปแบบเอกสารคำสอน/ตำรา
   แบบแจ้งรับทราบ/รับผิดชอบ VAT
   แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

   Information Form
   Visa/Work Permit Form
 
© 2005. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่.  โทรศัพท์ 0-5394-3219 โทรสาร 0-5321-2309