กิจกรรม

Home


โครงการจัดอบรม ในรอบปีที่ผ่านมา

โครงการอบรม“Crisis Communication & Intercultural Communication”
โครงการอบรมภาษาสำหรับธุรกิจ MICE
โครงการจัดอบรมการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจ MICE
ปัญหาชายแดนภาคใต้กับสังคมสมานฉันท์: มุมมองทาววิชาการไทยศึกษา