สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับสำนักงานคณะฯ
การบริหารงาน
ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก

an image บุคลากร


เลขานุการคณะฯ

นางนิทราพร อุตตโม
ข้อมูล MIS
 
บุคลากร

นายกฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
ข้อมูล MIS

นายประพัฒน์ พิละกันทา
ข้อมูล MIS

นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์
ข้อมูล MIS
 

นายวัชรินทร์ ไชยเวช
ข้อมูล MIS

นางสาวอภิญญา ธงไชย
ข้อมูล MIS
 
 

Banner