หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     แบบฟอร์ม      การพัฒนาบุคลากร     MIS บุคลากร      บุคลากรได้รับรางวัล        ทำเนียบผู้บริหาร       ติดต่อเรา
 
 

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2552
รายละเอียด early
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 early 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 early 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 early 3_2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 early 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 early 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 early 6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 early 7
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 early 8
early8 -diskette
early PowerPoint
 หลักเกณฑ์ภาระงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ข้าราชการ  (คณาจารย์)
แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์
ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการ
แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์
คำนิยามการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์
แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย
   ข้าราชการสาย ขค
ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
   แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คำนิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (รวม)
  -  ระดับบริหาร (เลขานุการคณะ)
  -  ระดับจัดการ (หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย)
  -  ระดับปฏิบัติการ
  -  ระดับบริการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  (ใหม่)
การบรรยายเรื่องสัมฤทธิผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
บันทึกเสียงการบรรยายเรื่องสัมฤทธิผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการสอน (สำหรับกรอก)
แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ
แบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    * แบบ ก.พ.อ. 03/ แบบ ก.พ.อ. 04
    * ตัวอย่างการกรอก แบบ ก.พ.อ.03 (ผศ.)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
    * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 เมษายน  2550
    * ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 เมษายน  2550
      - เอกสารแนบท้ายแบบ ก.พ.อ. 03 พ.ศ. 2550
      - เอกสารแนบท้ายแบบ ก.พ.อ. 04 พ.ศ. 2550
      - เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  พ.ศ. 2550 : ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
      - เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  พ.ศ. 2550 : แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
      - เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  พ.ศ. 2550 : แนวทางการประเมินผลการสอน
      - เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  พ.ศ. 2550 : ความจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
      - เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  พ.ศ. 2550 : ตัวอย่างแนบท้าย
      - สรุปหลักเกณฑ์ที่แตกต่างของ พ.ศ. 2549 (เดิม) พ.ศ. 2550 (ใหม่)
     หลักเกณฑ์และวิธีการฯ พ.ศ. 2549 (เดิม)
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำ(เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง)
     - หลักเกณฑ์และวิธีการ
     - การแจ้งผลกรณีไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
     - ขั้นตอน
     - แบบกรอกภาระงานออนไลน์
  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
     - ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 036/2542 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
 

   - ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดรายละเอียดมาตรฐานการคิดภาระงานอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ                               ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2546

     - หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.4/ว19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542 เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง                                ผูช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์
  แบบฟอร์มข้อมูลครอบครัว ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
   - ข้าราชการ
   - ลูกจ้างประจำ
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับบุคลากรภาครัฐ
แบบฟอร์ม สำรวจข้อมูลส่วนบุคคล โครงการจ่างตรงเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
เรื่องเวียนที่ กค 0430.5/03103 โครงการจ่างตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
คู่มือโปรแกรมข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
โครงสร้างข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ความรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนค่าจ้างสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551

บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำใหม่
  ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัญญารับทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ มช.

ประการศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2550

สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถานอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
กฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530
การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และประกาศ ก.ข.ต. ว่าด้วยการขอกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการพ.ศ. 2537
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512
ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
กฏกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2541
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

  

นโยบายในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลุกจ้างทุกประเภท เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฯ พ.ศ. 2512 กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฯ พ.ศ. 2549

  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 

ศาลปกครอง

     - กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
     - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
     - การดำเนินคดีปกครอง
 

วินัยและการรักษาวินัย

      - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
     - การลงโทษข้าราชการกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุก ในเรื่องที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน
     - หลักเกณฑ์การปฏิบัติ กรณีบุคลากรในสังกัดถูกดำเนินคดี

   - แนวทางการลงโทษของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  แบบฟอร์มการประเมินตนเองสำหรับหน่วยงานท้าทายมุ่งสู่หน่วยงานใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่
  การต่อเวลาราชการของข้าราชการ
     - การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
     - กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
     - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ
  การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
     - ใบปะหน้าการกำหนดโครงสร้างการเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป                วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
     - การกำหนดโครงสร้างการเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ
     - การเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      - ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ
  กฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
     - กฏ ก.พ.อ.
  มติคณะรัฐมนตรี
      - การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
        - มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการฟ้องคดีสัญญาทางปกครอง