ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 
ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปี 2551

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

รองศาสตราจารย์สมพร วาร์นาโด
 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์
 

ภาควิชาประวัติศาสตร์

รองศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์
 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรุตม์ บุญศรีตัน
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มาร์ติน
 

ภาควิชาภาษาไทย

รองศาสตราจารย์ดิเรกชัย มหัทธนะสิน
 

ภาควิชาภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทริยา สาเอี่ยม
 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

รองศาสตราจารย์จารุณี วงศ์ละคร
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ บุญเรือง
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทยา จันทรมังกร
 

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

นายอุดม ตันตราสืบ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8
ระดับ 8 (ชำนาญการ)

 
ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปี 2550

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ศาสตราจารย์สรัสวดี  อ๋องสกุล
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์  สาหร่ายทอง
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องลักษณ์  เกษกาญจน์
 
ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปี  2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียา  โนแก้ว
      ภาควิชาภาษาอังกฤษ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนุท  สุขศรี
     ภาควิชาภาษาอังกฤษ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี  แก้วปัญญา
 ภาควิชาภาษาอังกฤษ