** ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจำเป็น ช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ถึง 1-5 %     เราคนไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน **
:: เมนูหลัก ::
:: กลับหน้าคณะมนุษยศาสตร์
:: หน้าหลัก
:: บุคลากร
:: เกี่ยวกับหน่วยงาน
    งานบริหารทั่วไป
   หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
     * บุคลากร/งานที่รับผิดชอบ
     * กฎระเบียบต่างๆ
     * การคิด บำเหน็จ บำนาญ
     * ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพ
     * ทำเนียบคณบดี
     * บุคลากรได้รับรางวัล
     * แบบฟอร์มทั่วไป (กจน.)
     * ขั้นตอนพานักศึกษาไปนอกสถานที่
     * รายการชีวิตท่านกับประกันสังคม
     * ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
   หน่วยอาคารสถานที่
   หน่วยผลิตเอกสารและตำรา
   หน่วยซ่อมบำรุง
:: แบบฟอร์ม 
:: ขอเลขคำสั่งคณะฯ  
:: ขอเลขส่งออกภายนอกคณะฯ  
:: รายงานการประชุม
:: การประกันคุณภาพการศึกษา
:: ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่งสำคัญ
:: การใช้พลังงานสาธารณูปโภค
:: ระบบหนังสือเวียน
:: กิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์
:: One Stop Servic
:: การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
:: ระบบการจัดทำงบประมาณ 
Untitled Document
รายงานการประชุม

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์
           - ประจำปี 2552
           - ประจำปี 2553
           - ประจำปี 2554
           - ประจำปี 2555
           - ประจำปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์
           - ประจำปี 2548
           - ประจำปี 2549
           - ประจำปี 2550
           - ประจำปี 2551
  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณบดี
           - ประจำปี 2548
           - ประจำปี 2549
           - ประจำปี 2550
           - ประจำปี 2551
           - ประจำปี 2552
           - ประจำปี 2553
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงอาหาร
           - ประจำปี 2548
           - ประจำปี 2549
           - ประจำปี 2550
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
           - ครั้งที่ 6/2548
           - ครั้งที่ 1/2549
           - ครั้งที่ 2/2549
           - ครั้งที่ 3/2549
           - ครั้งที่ 1/2550
  รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและเอกสารวิชาการ
           - ครั้งที่ 3/2548
           - ครั้งที่ 4/2548
           - ครั้งที่ 5/2548
           - ครั้งที่ 1/2549
           - ครั้งที่ 2/2549
           - ครั้งที่ 3/2549
           - ครั้งที่ 1/2550
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบุคลากรสัมพันธ์
           - ประจำปี 2549
           - ประจำปี 2550
งานบริหารและธุรการ สำนักเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053943207-9 โทรสาร 053942309, 053221595