** ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจำเป็น ช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ถึง 1-5 %     เราคนไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน **
:: เมนูหลัก ::
:: กลับหน้าคณะมนุษยศาสตร์
:: หน้าหลัก
:: บุคลากร
:: เกี่ยวกับหน่วยงาน
    งานบริหารทั่วไป
   หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
     * บุคลากร/งานที่รับผิดชอบ
     * กฎระเบียบต่างๆ
     * การคิด บำเหน็จ บำนาญ
     * ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพ
     * ทำเนียบคณบดี
     * บุคลากรได้รับรางวัล
     * แบบฟอร์มทั่วไป (กจน.)
     * ขั้นตอนพานักศึกษาไปนอกสถานที่
     * รายการชีวิตท่านกับประกันสังคม
     * ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
   หน่วยอาคารสถานที่
   หน่วยผลิตเอกสารและตำรา
   หน่วยซ่อมบำรุง
:: แบบฟอร์ม 
:: ขอเลขคำสั่งคณะฯ  
:: ขอเลขส่งออกภายนอกคณะฯ  
:: รายงานการประชุม
:: การประกันคุณภาพการศึกษา
:: ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่งสำคัญ
:: การใช้พลังงานสาธารณูปโภค
:: ระบบหนังสือเวียน
:: กิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์
:: One Stop Servic
:: การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
:: ระบบการจัดทำงบประมาณ 

:: แบบฟอร์ม ::
- แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม / ห้องบรรยาย / ห้องเรียน
- แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่และอุปกรณ์
- แบบฟอร์มขอรับบริการของงานบริหารทั่วไป
- แบบฟอร์มใบยืม - วัสดุ - อุปกรณ์
- แบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนมอบหมายการอยู่เวรแทน
- แบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนมอบหมายการตรวจเวรแทน
- แบบฟอร์มรายงานการอยู่เวรและตรวจเวรภายในคณะมนุษยศาสตร์
- แบบขอใช้บริการงานพิมพ์ฯ งานบริหารทั่วไป
- แบบฟอร์มขอใช้บริการงานออกแบบฯ โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประชาสัมพันธ์
- แบบฟอร์มการขอใช้บริการโทรสาร สำนักงานเลขานุการฯ
- แบบฟอร์มขอใช้บริการโทรศัพท์ทางไกล สำนักงานเลขาฯ
- แบบฟอร์มใช้บริการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
- แบบฟอร์มการขอใช้รถ
- แบบฟอร์มของงานคลังและพัสดุ
- แบบตอบรับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน
- แบบรายงานการสอนชดเชยของอาจารย์ ในช่วงเวลาขออนุมัติการเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงาน/การลาราชการงานบริหารทั่วไป สำนักเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053943207-9 โทรสาร 053942309, 053221595