หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     แบบฟอร์ม      การพัฒนาบุคลากร     MIS บุคลากร      บุคลากรได้รับรางวัล        ทำเนียบผู้บริหาร       ติดต่อเรา
 
    บุคลากรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2549 

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม  รุ่งเรืองศรี อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษศาสตร์
  ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย (ด้านการอนุรักษ์ภาษาถิ่น)
  ประจำปีพุทธศักราช 2549

 

 


 


รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
ได้รับมอบประกาศเกี่ยรติคุณ ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2549 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

 
    บุคลากรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2550
รองศาสตราจารย์ แสงสุรีย์  สำอางค์กูล  อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา
ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
"คนดีศรีแผ่นดิน" ประจำปี 2550 จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550