พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200154/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 6 x 2 x 9 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพุทธรูปทรงเครื่อง หินแกะสลัก ประทับนั่งปางมารวิชัย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเคารพ บูชา กราบไหว้

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีเขียว, น้ำเงิน, เหลือง, ขาว

พิธีกรรมในวัด

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ