พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200008/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 23 x 11 x 30 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไหว้บูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอื่นๆ, โลหะ

สีทอง

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ