พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400812/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 2 x 3 x 5 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพพระพุทธรูปทองเหลืองขนาดเล็ก ปางมารวิชัย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานรูปเคารพ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุทองเหลือง

สีทองเหลือง

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ