พระพิมพ์โลหะ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400755/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 2 x 3 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์โลหะรูปซุ้มโค้ง พิมพ์ปางสมาธิบนฐาน ในซุ้มใบโพธิ์

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานรูปเคารพ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุทองเหลือง

สีทองเหลือง

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ