เศียรพระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300198/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดเศียรพระพุทธรูป 17 x 20 x 25 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นเศียรพระพุทธรูป ศิลปะสมัยสุโขทัย ชำรุด บริเวณเกศาและเปลวรัศมี แตกหักบางส่วน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไว้เคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีเทา, ขาว

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ