เศียรพระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300197/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดเศียรพระพุทธรูป 8 x 9 x 18 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นเศียรพระพุทธรูป ศิลปะสมัยสุโขทัย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไว้เคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีเทา, ขาว

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ