ที่ดักหนู

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300122/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 10 x 26 x 29 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนกล่องมีที่จับ และเป็นกลไกในการดักหนูด้านหนึ่งมีลูกกรงปิดเอาไว้ มีด้านสามารถเปิด-ปิดได้ ชำรุด ด้านประตูเปิด-ปิดได้หายไป

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการดักหนู

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ