หีบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300088/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 33 x 19 x 13 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาปิดหับติดกับตัวหีบ ข้างในกลวงมีขนาดกว้าง ชำรุด ตัวล็อคกล่องหาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่เก็บของ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ