ไหดินเผา (เล็ก)

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300046/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดไห, โอ่ง, โถ, ขวด 14 x 17 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ