ขันโตก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300041/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดขันโตก 41 x 41 x 18 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานวงกลมตรงกลางกลวง รองรับแท่งไม้ 2 แท่ง ส่วนบนของแท่งไม้รองรับถาดเอาไว้ มีลักษณะแบน กว้าง มีพื้นที่ติ้น

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับวางอาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ