พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300018/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพาน 29 x 29 x 24 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีน้ำหนักมาก มีฐานเป็นวงกลม บริเวณ ฐาน คอ และบนพาน ยึดด้วยตะปู

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการถวายของพระพุทธรูปและพระสงฆ์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

พิธีกรรมในวัด

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ