ปั้นลม(อุโบสถหลังเก่า)

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300010/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 110 x 5 x 110 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นส่วนปลายของปั้นลม เป็นการแกะสลักจากไม้ เป็นลวดลายพญานาค ชำรุด - ไม้ที่แกะสลักเป็นรูปพญานาค เริ่มแตกผุพัง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานประดับอุโบสถ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

งานทั่วไปในวัด

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ