ขันดอก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300002/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดขันดอก 47 x 47 x 43 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานทรงสี่เหลี่ยมแบนกว้างออก บริเวณคอขันดอกเล็กแคบ รองรับขันดอกส่วนบน ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมกว้างออก มีลักษณะพื้นที่ใส่ขันดอกตื้น ปากขันดอกกว้าง ชำรุด - ไม้ประกอบขันดอกเริ่มชำรุดแตกหักแยกแตกออกจากัน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ดอกไม้ถวายพระพุทธรูป

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

พิธีกรรมในวัด

งานทั่วไปในวัด

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ