ขันดอก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300001/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดขันดอก 53 x 45 x 63 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นขันดอก มีขาตั้งฐานสามขา รองรับที่ใส่ขันดอกทรงสามเหลี่ยม ตรงกลางขันดอกลึกแคบ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานไว้ใช้ใส่ดอกไม้ถวายพระพุทธ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ