พระพิมพ์โลหะ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0201676/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 1 x 3 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์โลหะ ปางมารวิชัย ประทับบนฐานบัว ด้านหลังเศียรเป็นใบโพธิ์

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไหว้ เคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีเขียว

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ