พระพิมพ์โลหะ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0201618/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 2 x 3 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์โลหะปางมารวิชัย มีรัศมีที่เศียร

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีทอง, น้ำตาล

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ